FORRETNINGSBETINGELSER

Vores forretningsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 1. maj 2020 for Mathiasen Marketing IVS, herefter benævnt MM. MM og Kunden betegnes herefter hver for sig som “Part” og under ét som “Parterne”.

1. ANVENDELSE AF BETINGELSER

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem MM og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. MM leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

1.2. MM er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

2. OMFATTEDE YDELSER

2.1. Ydelserne omfatter hjemmeside, markedsføring, adwords, facebook annoncering, rapportering og grafisk arbejde og design. Ydelserne kan findes i vedlagte produktmateriale eller på MM’s hjemmeside.

3. AFTALENS INDGÅELSE

3.1. MM’s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2. En Aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra MM er accepteret af kunden. Denne accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, underskriver elektronisk via eller at accepten gives via e-mailkorrespondance.

3.3. Hvis der ikke har været tilbud mellem MM og kunden, er det de gældende timepriser der træder i kraft. Timepris pr. 1. marts 2020 DKK 1.000,- ex. moms.

Udførelsen af arbejde træder i kraft gennem e-mailkorrespondance eller når kunden afleverer materiale til MM eller adgang til fællesdrev, hjemmeside eller diverse konti, som bruges i forbindelse med projektet.

3.4. Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven, herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til hjemmeside, DNS, dk-hostmaster, e-mail og Google konti. Kunden har her en tidsfrist på 14 dage til at indlevere materialet til: hej@dennismathiasen.dk fra aftalte datoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder MM sig retten til at udvikle en hjemmeside, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være generisk og uforståelig, og billederne ikke nødvendigvis er relevant for kunden. Manglende levering af materiale kan ikke ligge til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil hjemmesiden dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling.

3.5. Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med MM og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende Ydelserne og Parternes Aftalegrundlag.

3.6. Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse.

3.7. MM forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i egen interesse. Dette skal forstås således, at MM må anvende de opgivne informationer til fx oprettelse af domæne hos dk-hostmaster samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

3.8. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

3.9 Ophavsretten/brugsret til eventuelle værker, grafiske elementer, købebilleder overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

4. AFTALENS OMFANG

4.1. Aftalen omfatter de ydelser, som er angivet på fakturaen og/eller kontrakten, hvis indhold kan findes på MM’s hjemmeside. I Aftaleperioden foretager MM vederlagsfrit opdateringer af skriftligt materiale samt billeder som kunden fremsender. MM yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan opdatere hjemmesiden. Kunden er velkommen til at kontakte MM telefonisk med relevante spørgsmål i Aftalens periode.

4.2. MM tilbyder ikke FTP-adgang.

4.3. Der kan undtagelsesvist forekomme driftsforstyrrelser, hvilket kunden må acceptere.

5. ANSVAR

5.1. MM påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende edb kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

5.2. MM er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

5.3. MM fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

5.4. MM er ikke ansvarlig for data på kundens e-mail eller data liggende på kundens webhotel.

6. DATABEHANDLERINSTRUKS

6.1. I tilfælde af, at MM som led i opfyldelsen af denne Aftale kommer i besiddelse af og behandler personhenførbare data indsamlet af Kunden, accepterer MM at opbevare og behandle sådanne data på vegne af Kunden. MM handler som databehandler alene efter instruks fra Kunden, der er den dataansvarlige. MM skal som databehandler træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dataene hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. MM skal som databehandler på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

6.2. Kunden giver ved denne Aftale fuldmagt til, at MM som databehandler kan give datainstruks til underdatabehandlere på vegne af Kunden. I sådanne tilfælde accepterer MM, at sikre, at underdatabehandler træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dataene hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

6.3. Kunden har altid ret til at få oplyst navn på MM’s underdatabehandlere.

7. MATERIALE OG OPHAVSRET

7.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.

7.2. I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til MM i forbindelse med udvikling af et af MM produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. MM kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

7.3. MM har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI, .Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode, udviklet af Mathiasen Marketing. Al ophavsret overdrages til kunden efter endt betaling, se også punkt 3.9. Hvorefter dette punkt i aftalen annulleres.

7.4. Derudover har MM ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med MM, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden MM’s skriftlige accept. Al ophavsret overdrages til kunden efter endt betaling, se også punkt 3.9. Hvorefter dette punkt i aftalen annulleres.

8. OPSIGELSE

8.1. Efter opstartsdato i henhold til særskilt Aftale indgået mellem parterne er Aftalen uopsigelig i 3 måneder. Herefter har abonnementet en løbetid på 3 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode, såfremt kunden ikke opsiger produktet skriftligt.

8.2. Opsigelse skal ske senest 2 måneder før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 2 måneder før udløb af en periode vil Aftalen automatisk blive forlænget med 3 måneder.

8.3. Såfremt Kunden ønsker at opsige en Aftale, så skal det ske senest tre måneder før udløbet af en Aftaleperiode, skriftligt, enten pr. e-mail til hej@dennismathiasen.dk, eller pr. post. MM fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens e-mailadresse.

8.4. MM er berettiget til at opsige Aftalen med 3 måneders varsel, herunder også hver enkelt af Ydelserne under Aftalen. I tilfælde af MM’ opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede Aftaler eller MM’ forretningsbetingelser.

8.5. Ved væsentlig misligholdelse fra en Parts side, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 30 dage efter at den misligholdende Part har modtaget påkrav om afhjælpning fra den ikke-misligholdende Part, er den ikke-misligholdende Part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve denne Aftale i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

8.6. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og enhver Part er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

9. PRISER OG BETALING

9.1. Etableringspris kan forekomme.

9.2. Evt. abonnementer betales månedsvis forud. Første faktura sendes tidligst 21 dage fra opstartsdato.

9.3. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer og renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

9.4. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos MM.

9.5. Prisen for abonnementet er den til enhver tid gældende listepris. Prisen for abonnementet på tidspunktet for Aftalens indgåelse fremgår af den/de underskrevne kontrakter.

9.6. Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmeside og andet er ex. moms.

9.7. MM forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. re-design af hjemmesiden, fjernsupport, e-mail opsætning.

9.8. Parterne kan i denne Aftales løbetid Aftale, at MM skal levere supplerende ydelser. For leveringen af sådanne supplerende ydelser vederlægges MM med DKK 1000,- eksklusiv moms, pr. anvendt time, med mindre Parterne i hvert enkelt tilfælde Aftaler en fast pris. MM skal ved udgangen af hver måned fremsende faktura til Kunden indeholdende specifikation af de timer, som MM i den foregående måned har anvendt i forbindelse med levering af supplerende ydelser.

9.9. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder MM sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, e-mail og administrationsmodul, indtil hele MM’s tilgodehavende er betalt. MM er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

9.10. Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på MM’s påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse og at sagen overdrages til inkasso hos HornskovVindberg autoriseret inkassobureau, hvilket vil medføre yderligere omkostninger for Kunden, jf. inkassolovens §10.

9.11. Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

9.12. Udlæg som MM afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

10. UNDERLEVERANDØRER

10.1. MM er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

11. Overdragelse

11.1. Ingen af Parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden den anden Parts samtykke.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.